Polska pomoc - Polish Aid

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Episode Summary

Państwa ONZ, w tym Polska, podjęły się realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Czym są i czemu służą? W jaki sposób społeczność międzynarodowa zamierza nie tylko chronić Ziemię i ludzkość przed katastrofami, ale także dać przyszłym pokoleniom szanse na godne życie?

Episode Notes

Zgodnie z definicją przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zrównoważony rozwój ma odpowiadać obecnym potrzebom ludzi nie ograniczając możliwości zaspokojenia potrzeb przez przyszłe pokolenia. Państwa zrzeszone w ONZ przyjęły 17 celów, których osiągnięcie ma ochronić świat przed katastrofą klimatyczną, ale także  poprawić jakość życia ludzi. To wymaga podjęcia zróżnicowanych działań, poczynając od ochrony środowiska poprzez opiekę zdrowotną, poprawę warunków życia ludzi, aż po rozwój relacji międzypaństwowych. Każdy z krajów członkowskich ONZ powinien wybrać cele odpowiednie dla siebie i włączyć do własnej polityki krajowej. Jednak udział w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i ratowaniu świata może i powinien wziąć każdy. Mariola Ratschka z Ośrodka  Informacji ONZ w Warszawie przyznaje, że jej ulubionym Celem Zrównoważonym Rozwoju jest ten, który nakłania do ograniczania konsumpcji.

Monika Krupa-Leończyk z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii podkreśla, że Cele Zrównoważonego Rozwoju realizowane w obszarach gospodarczym, społecznym i środowiska są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego w Polsce w podejmowane działania włączanych  jest wielu różnych interesariuszy, poczynając od władz państwowych, poprzez samorządy aż po prywatnych przedsiębiorców, co nie tylko zapewnia osiąganie  celów, ale także zgodność z krajowymi priorytetami rozwojowymi. 

Marta Kałużyńska z Centrum Edukacji Obywatelskiej opowiada o praktycznej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podkreśla, że osiąganie tych celów ma chronić naszą planetę i sprawić, aby każdy, kto na niej żyje mógł mieć sprawiedliwe i godne życie. Zdaniem Magdy Kałużyńskiej szczególnie istotna dla przyszłości jest edukacja, na co nacisk kładą projekty realizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.