Polska pomoc - Polish Aid

Zdrowie kobiet

Episode Summary

Jednym z obszarów, na który Polska pomoc kładzie nacisk jest szeroko rozumiane wsparcie dla kobiet w krajach, w których realizowane są projekty współfinansowane przez Ministerstwo Spraw zagranicznych. Kobiety potrzebują zarówno pomocy medycznej, ale także wsparcia edukacyjnego, które pomaga im uzyskać bezpieczeństwo ekonomiczne. Jednym z najbardziej wstrząsających obszarów, w których Polska pomoc jest aktywna jest wspieranie ofiar handlu ludźmi.

Episode Notes

W strefach konfliktów czy na obszarach dotkniętych klęskami naturalnymi kobiety są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Co więcej, uwarunkowania kulturowe niekiedy powodują, że niesienie im pomocy medycznej jest znacznie trudniejsze, niż leczenie czy profilaktyka mężczyzn. Projekty Polskiej pomocy realizowane przez organizacje partnerskie i projekty placówkowe, czyli bezpośrednio finansowane przez placówki w krajach potrzebujących, kładą nacisk na ten obszar wsparcia. 

Formy pomocy są różne, od finansowego wsparcia dla lekarzy, zakupy leków i sprzętu, aż po edukację i rozmaite działania profilaktyczne. Nie mniej istotne od opieki zdrowotnej jest zapewnienie kobietom bezpieczeństwa i ochrona przed wyzyskiem. W sytuacjach ekstremalnych konsekwencją biedy jest nawet zniewolenie. Tutaj także, podobnie jak w przypadku opieki medycznej, konieczne są zarówno działania interwencyjne, edukacja i profilaktyka. Inicjatywy tego rodzaju podejmowane są we współpracy z lokalnymi partnerami, którzy najlepiej rozumieją potrzeby i możliwości niesienia pomocy z zewnątrz.